Skip to main content

Законски и подзаконски акти

Правна акта школе

Статут Музичке школе „Др Војислав Вучковић“, правилници и пословници који су доступни на сајту су информативног карактера. Важећи примерци са датумима усвајања, потписима и печатима доступни су у Секретаријату школе.

Остала акта школе

Остала акта школе која су доступна на сајту су информативног карактера. Важећи примерци са датумима усвајања, потписима и печатима доступни су у Секретаријату школе.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА